En politisk triangel med tomhet och ideologiska spetsar

Höger-vänsterskalan inom svensk politik dröjer sig kvar, trots att de flesta instämmer i att modellen numera är obsolet.

Den alternativa GAL-TAN-skalan, som lanserades på svensk mark av bl.a. statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson för några år sedan verkar inte ha vunnit acceptans och ersatt den äldre skalan. En av förklaringarna till motgångarna är kanske att GAL-TAN definierade fyra nya ideologiska kraftcentra, kring vilka partierna har att röra sig i ett tvådimensionellt koordinatsystem, men att definitionerna av dessa centra dels inte upplevs som särskilt klockrena och dels inte erkänns av framförallt ”borgerliga” tänkare/tyckare, som menar att de implicit delar in partierna i en en ond och en god del.

Men uppdelningen av goda och onda partier ligger i ännu högre grad och pyr som en torvtäktseld under den tvådimensionella linjen mellan höger och vänster. Det som gör modellen föråldrad är illusionen av en mitt och två ytterkanter, som två onda och populistiska extremer, med de goda partierna i mitten.

Varför måste vi ens ha en modell? Kanske måste vi inte det, men det gör lättare att föra ett samtal om vi kan enas om hur spelplanen kan förstås och varieras. Det kaos som råder i arbetget med en ny regeringskonstellation är en direkt konsekvens av hur man måste orientera sig efter gamla kartor där skär och grynnor, eller misstänkta boställen för sjöodjur ännu inte har ritats ut. Efter SD:s intåg i riksdagen är de två dimensionerna inte nog. Och modellen lurar oss att tänka fel om var vi har varandra. Den politiska verkligheten blir onödigt polariserad.

En av grundpremisserna för en alternativa modell borde vara att den är lätt att förstå och att den inte har illusionen av en mitt. Den måste dessutom utgå från de starkaste krafterna inom svensk politik, d.v.s. de tre största riksdagspartierna: S, M och SD.

De tre största partierna

Mellan dessa har vi de tre basideologier som dominerar svensk politik: liberalism, socialism och konservatism, vilka sätts ut som poler (L, S & K) för att bilda en triangel:

De viktigaste ideologierna

Moderaterna är här (förstås lite förenklat) lika konservativa som Sverigedemokraterna. På samma sätt är de lika liberala som Socialdemokraterna. Dessutom är Socialdemokraterna lika mycket socialister som Sverigedemokraterna.

För att nu placera ut resterande partier använder vi av oss av regeln som säger att inget parti får ha sin hemvist i mitten. En vit tomrumstriangel ritas inne i den förra.

Tomrumstriangeln

Nu kan vi placera ut de övriga fem partierna på de tillåtna, mörkgrå triangelbensaxlarna. Ungefär så här:

Samtliga riksdagspartier

Som vi kan se placerar sig därmed förra mandatperiodens regering (S+MP) mellan de liberala och socialistiska polerna, med en förskjutning åt det socialistiska.

Den tidigare borgerliga alliansen framträder däremot som ett block på den liberal-konservativa axeln:

Alliansen

Det senaste förslaget på regeringsbildning (Januariöverenskommelsen, JÖK) blir också tydligt på en liberal-socialistisk axel:

JÖK

Därmed synliggörs också ett konservativt block i bildens nederkant:

Konservativt block

Anmärkningsvärt med den här modellen är att SD befinner sig så nära V. Om inte den föråldrade tankemodellen av de politiska partiernas spelplan som en höger- och vänsterskala hade varit så cementerad, kanske V och SD hade kunnat gå från att vara värsta fiender till att bli konkreta samarbetspartners. De hade förstås då varit tvungna att brottas med problemet att en nationalsocialism förmodligen hade placerats på samma ben i triangeln. En förödande närhet som de politiska motståndarna inte hade varit sena att påpeka och förstora upp.

Vad skulle krävas för att SD och V, rent hypotetiskt, möttes? Först och främst en trovärdig garanti för att nationalsocialismen aldrig skulle kunna uppstå. Och hur skapar man då en sådan utfästelse? Kanske genom att anlita ett liberalt element, som har vetorätt i fundamentala idéer om t.ex. fredsbevarande, fria val, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

Men gör inte partierna i så fall våld på triangel-modellen? Jo, men varje modell ska ordnas och justeras efter verkligheten. Verkligheten ska aldrig ordnas och justeras efter modellen.

Problemet oberoende liberal

Oberoendets problematik inom public service diskuteras ofta, vilket förstås beror på skattefinansieringen. Men, att kika på eventuell politisk färg hos privatägd media är förstås också intressant, kanske särskilt hos de som använder sig av beteckningen oberoende liberal.Wikipedia beskrivs denna term som ett sätt att: placera tidningars ledarsidor på en politisk höger-vänster-skala.

Utan en lust att vilja gå in i ett redigeringskrig på Wikipedia så är definitionen uppåt väggarna: felaktig och bristfällig. Bättre då att gå till tidningarna själva, t.ex. Sydsvenskan, som i sin bolagsordning förklarar beteckningen så här:

” Bolaget skall med sina medier i sin åsiktsbildning vara fristående från partipolitiska och fackliga organisationer. För politiskt oberoende krävs ekonomisk oavhängighet vilket förutsätter att bolaget i sin verksamhet strävar efter affärsmässighet och lönsamhet. Åsiktsbildningen skall stödja en liberal samhällsutveckling och fri företagsamhet under ett socialt ansvars kännande och såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt svara för de traditionella västerländska frihetsidealen. Bolagets medier skall i sin nyhetsförmedling sträva efter opartiskhet och saklighet.”

I praktiken betyder oberoende liberal alltså att man kan befinna sig ungefär varsomhelst på den politiska skalan, möjligen med undantag från hos Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Alla de andra partierna förespråkar nämligen idag liberalism i en eller annan form (vilket väl är en av grundorsakerna till att partiet Liberalerna numera är så obetydliga).

Även om en dagstidning bär beteckningen oberoende liberal så brukar redaktörerna vid kritik om partiskhet ofta hänvisa till att detta enbart gäller ledarsidorna. Att t.ex. de alltmer politiserade kultursidorna i praktiken lämnas vind för våg och har landat ett par steg vänsterut från ledarsidornas politik, verkar vara något man rycker på axlarna åt. Här resonerar man som så att det handlar om att ge fritt spelrum åt enskilda skribenters tyckanden. Huruvida det verkligen är de enskilda skribenterna eller ägarnas föreställning om en kulturvänster och en ambition om att säkra denna grupp som prenumeranter, så kan man till syvende och sist inte komma ifrån att ansvaret vilar på ägardirektiv och ledarskap som t.ex. mynnar ut i rekryteringsbeslut.

Och även om en dagstidning bär beteckningen oberoende liberal så är det många som upplever att åsiktsspektrumet i praktiken är ganska snävt. Nya åsiktsdimensioner kring t.ex. flykting- och identitetspolitik har gjort de oberoende liberala redaktörerna alltmer benägna att måla in sig i politiska hörn.

DN är kanske det främsta exemplet på en alltmer tydligare deklarerad politisk tillhörighet och agenda, vilken genom Peter Wolodarskis ledarskap, närmast kommit att bli synonym med Socialdemokraterna. Sydsvenskan är kanske något av den Bonnnierägda Mariebergkoncernens testballong, som man medvetet låtit sväva ganska långt vänsterut – så att den emellanåt mest liknar en medlemsbulletin för Miljöpartiet. Ett ganska tydligt exempel på detta var tidningens miljökampanjande artiklar strax innan valet för att rädda kvar Miljöpartiet i riksdagen. Schibstedägda Expressen är något mer oberoende liberala, men även här kan vi kan se samma tendenser – om än något vagare.

Snedvridning och obalanser kan man komma tillrätta med på flera sätt. För att komma tillrätta med sina farhågor om en könsmässig obalans skapades på DN t.ex. en mjukvarurobot för att räkna genusmässiga slagsidor i de journalistiska texterna. Huruvida denna teknokratiska lösning verkligen varit framgångsrikt eller ej har jag ingen aning – kanske bör tystnaden få tala, och kanske var syftet mest en eftergift åt en högröstad radikalfeministisk målgrupp.

När det kommer till den åsiktsmässiga obalansen verkar dock inte samma vilja finnas. Även om allvarligt menade uppstramningsförsök förmodligen skulle vara kommersiellt mycket förnuftiga dellösningar på den ständigt förvärrade krisen för traditionella medier, så syns inga som helst försök på uppryckning. Det verkar vara viktigare att undervisa den presumtiva polen av läsare i det rätta tänkandet än att sträva efter en öppen och frisk nyhetsförmedling. Genom nytt ledarskap och bättre rekrytering borde man dock kunna bryta nedgången och katastroferna som väntar om hörnet. Men det krävs förstås att ägarna finns med bakom båtarna – för att kaptenerna ska kunna upptäcka nya farleder.

Den utmärkta alternativmedia-tidskriften Kvartal väljer att lyfta fram sitt oberoende, men i förhållande till värdegrund istället för en problematisk liberalism. Man upplever att en värdegrund har kommit att inkräkta på oberoendet. Till förmån för denna högst oklara grund har logik och evidens ofta kastats huvudstupa över bord – till förmån för en närmast metafysisk tro på identitetspolitiska positioner som överordnade deklarationerna om att vara oberoende liberal.

Jag hoppas att framtiden kommer vara ljus för oberoende medier, men tyvärr visar de traditionella medierna ännu så länge väldigt få tecken på en vilja därhän.

Två regeringsmöjligheter för Kristersson

Många politiker har lovat mycket. Löften som kan komma att slå bakut och tvinga oss ut i ett kostsamt nyval. Särskilt tänker jag på Ulf Kristerssons förflugna löften om att varken släppa fram Löfven som statsminister eller låta SD få ett reellt inflytande. Det låter sig dock inte göras utan spagatkonster.

En del av flödesdiagrammet kommer nu se ut ungefär på följande sätt: om Kristersson inte bryter sitt löfte (t.ex. förvandlar – genom juridiska finter och kreativa uttolkningar – vad som verkligen sagts) återstår två alternativ: erbjuda MP att ingå i alliansen för att bli större än de rödgröna och leda en rörig minoritetsregering, eller tvinga fram ett nyval.

Regeringsalternativ 1: Alliansen + MP

Men även om ett nyval tillfälligt kommer att kunna dämpa smärtan riskerar situationen, polemiken och positionerna förvärras. Under en pånyttfödd valrörelse och fram till det korta ögonblick när alla partier återigen utropar sig som vinnare efter ett nyval så är smärtan kanske förträngd och dämpad, men snart är samma komplikationer och ilningar där igen. Problemet är inte tillgången till smärtlindrande utan att vi har en tand som en gång för alla behöver dras ut. Och tanden som förr eller senare måste ut är såklart den psykologiska låsningen kring SD.

Kristersson bör försöka släppa på prestigen och gå i dialog med SD för att bilda en stabil och folkligt förankrad regering, tillsammans med KD. Jag tror inte att SD är fullt så förtappliga som de rödgröna befarar. En tänkbar mandatfördelning skulle då se ut på följande sätt:

Regeringsalternativ 2: M+KD+SD

L och C kommer i detta alternativ att fungera som majoritetsskapande stödpartier åt regeringen. Till detta hade vi dessutom även fått en fungerande opposition, vilket är en mycket viktig uppgift i en demokrati. Decemberöverenskommelsens bristande insikt om oppositionens betydelse var en starkt bidragande orsak till till den föregående mandatperiodens i mångt och mycket dysfunktionella styre.